Algemene Voorwaarden van Student in Opdracht arbeidsbemiddeling

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 januari 2018.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld voor de Overeenkomst tussen Student in Opdracht en Opdrachtgevers.

Inhoudsopgave

 • Artikel 1. Definities
 • Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 • Artikel 3. Inhoud van de Overeenkomst
 • Artikel 4. Honorarium
 • Artikel 5. Betalingsvoorwaarden
 • Artikel 6. Selectie van Opdrachtnemer
 • Artikel 7. Klachten
 • Artikel 8. Aansprakelijkheid
 • Artikel 9. Ontbinding
 • Artikel 10. Aangaan arbeidsverhouding door Opdrachtgever met de Opdrachtnemer
 • Artikel 11. Overmacht
 • Artikel 12. Geschillen

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Student In Opdracht: rechtspersoon Student In Opdracht V.O.F. die een
Opdrachtgever, een Opdrachtnemer, dan wel beide, behulpzaam en/of bemiddelend is
bij het zoeken van/naar tijdelijke arbeidskrachten onderscheidenlijk
arbeidsgelegenheid.
2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de
arbeidsbemiddelende diensten van Student In Opdracht met als doel een Opdracht
door een Opdrachtnemer uit te laten voeren.
3. Opdrachtnemer: de student danwel natuurlijke of rechtspersoon die de Opdracht van
de Opdrachtgever uitvoert.
4. Opdracht: een vacature in de vorm van een eenmalige Opdracht.
5. Overeenkomst: de Overeenkomst (meestal in de vorm van een offerte) tussen
Student In Opdracht en een Opdrachtgever die leidt tot het verrichten van de in lid 1
genoemde diensten.
6. Werving- En Selectie Opdracht: een order van Opdrachtgever aan Student In
Opdracht om een geschikte kandidaat/Opdrachtnemer te werven en te selecteren die
met de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aan zal gaan.
7. Overeenkomst Van Opdracht: de overeenkomst die gesloten wordt tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer om de Opdracht uit te voeren.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Student
In Opdracht en op iedere Overeenkomst.
2. Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend en
gelden slechts als een uitnodiging aan de Opdrachtgever tot het verstrekken van een
Opdracht.
3. Student In Opdracht is niet gebonden aan Algemene Voorwaarden van de
Opdrachtgever.
4. Als enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd,
zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht
blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het
doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden
genomen.

 

Artikel 3. Inhoud van de Overeenkomst

1. In de Overeenkomst wordt, voor zover relevant, de duur van arbeidsbemiddeling, de
wijze waarop deze door Student In Opdracht wordt uitgevoerd, het daarvoor door de
Opdrachtgever aan Student In Opdracht verschuldigde Honorarium, alsmede het
daarvoor door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigde Honorarium
opgenomen.
2. Door akkoord te gaan met de Overeenkomst verklaart de Opdrachtgever dat Student
In Opdracht de naam van de Opdrachtgever op haar website en in social media
uitingen mag plaatsen.

 

Artikel 4. Honorarium

1. Het door de Opdrachtgever aan Student In Opdracht verschuldigde Honorarium
bestaat uit een van tevoren vast overeengekomen bedrag, te vinden in de offerte. Dit
Honorarium is niet de vergoeding die Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer betaalt.
2. Onder het Honorarium wordt niet verstaan de kosten die door de Opdrachtnemer of
Student In Opdracht gemaakt moeten worden om de Opdracht succesvol te kunnen
vervullen, zoals bijvoorbeeld reis- en/of verblijfskosten, kosten voor
domeinnaamregistratie, eventuele kosten voor WordPress sjablonen of eventuele
kosten voor een lettertype. Voordat deze kosten gemaakt worden, dient de
Opdrachtnemer danwel Student In Opdracht contact op te nemen met de
Opdrachtgever om de te maken kosten overeen te komen. Deze en eventuele andere
pro memorie posten komen op basis van nacalculatie voor rekening van de
Opdrachtgever.
3. Student In Opdracht doet aan arbeidsbemiddeling en zet daarvoor onder andere het
zoeken in de database van Opdrachtnemers, uitgebreide werving via internet/social
media en eventueel werving via offline kanalen/persoonlijke benadering in om een
Overeenkomst Van Opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te realiseren.
Indien deze arbeidsbemiddeling van Student In Opdracht op welke manier dan ook niet
heeft geleid tot een Overeenkomst Van Opdracht tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer, is de Opdrachtgever het in lid 1 van dit artikel benoemde Honorarium
nog steeds verschuldigd.
4. Als de Overeenkomst Van Opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer om
welke reden dan ook en door wie dan ook beëindigd wil worden, is de Opdrachtgever
het in lid 1 van dit artikel benoemde Honorarium nog steeds verschuldigd.
5. Student In Opdracht is, behalve bij vaststellen van de hoogte van de
overeengekomen vergoeding die de Opdrachtnemer ontvangt voor het uitvoeren van
de Opdracht, geen partij in de betaling(en) tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

 

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden tussen Opdrachtgever en Student In Opdracht

1. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Student In Opdracht werken voor de
Opdrachtgever bevrijdend.
2. Als de Opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na dagtekening
van de betreffende factuur schriftelijk door de Opdrachtgever aan Student In Opdracht
kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een
betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
3. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Opdrachtgever van enig door
hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende
factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever tevens een
vertragingsrente van de wettelijke rente + 1% per maand, een gedeelte van een maand
voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan Student In Opdracht
verschuldigd.
4. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand
daaronder begrepen, die Student In Opdracht moet maken ten gevolge van het niet
nakomen van de betalingsverplichtingen door de Opdrachtgever, zijn voor rekening van
de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van Student In Opdracht, te
berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 50,-
vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.

 

Artikel 6a. Selectie van Opdrachtnemer

1. De Opdrachtnemer wordt door Student In Opdracht geselecteerd enerzijds aan de
hand van de door Opdrachtgever aan Student In Opdracht verstrekte wensen omtrent
diens hoedanigheden en kundigheden en verstrekte inlichtingen betreffende de aard
van de Opdracht en anderzijds aan de hand van de bij Student In Opdracht bekende
hoedanigheden en kundigheden van de Opdrachtnemer.
2. Niet-Opdrachtrelevante eisen bij het verstrekken van wensen en inlichtingen
betreffende de gewenste kandidaat en de aard van de Opdracht zoals bedoeld in het
vorige lid van dit artikel, kunnen niet door de Opdrachtgever worden gesteld. In ieder
geval zullen deze door Student In Opdracht niet worden gehonoreerd.
3. Student In Opdracht streeft ernaar om een lijst met potentiële Opdrachtnemers aan
de Opdrachtgever te presenteren, waaruit de Opdrachtgever een Opdrachtnemer kan
selecteren. Het kan onverhoopt toch voorkomen dat er maar één potentiële
Opdrachtnemer gevonden kan worden. De Overeenkomst blijft in dit geval geldig en het
honorarium verschuldigd.
4. Om kwaliteit zo veel mogelijk te garanderen controleert Student In Opdracht de
inschrijving van potentiële Opdrachtnemers bij een onderwijsinstelling.

 

Artikel 6b. Aanvullende selectievoorwaarden

1. In het geval van een Werving- En Selectie Opdracht zal Student In Opdracht per
Opdracht de gewenste dienstverlening bespreken met de Opdrachtgever, welke
afhankelijk is van de Opdracht en van het volume.
2. De dienstverlening van een standaard Werving- En Selectie Opdracht bestaat uit:
bespreken van het Opdrachtomschrijving, zoeken in de database van Opdrachtnemers,
uitgebreide werving via internet/social media, eventuele werving via offline kanalen/
persoonlijke benadering, het aandragen van de profielen van potentiële
Opdrachtnemer(s) bij de Opdrachtgever, communicatie richting Opdrachtnemers over
acceptatie of afwijzing van de sollicitatie alsmede afspreken van de hoogte van de
vergoeding die de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer betaalt.

 

Artikel 7. Klachten

1. Student In Opdracht zal de Overeenkomst met de Opdrachtgever uitvoeren met de
grootste zorgvuldigheid.
2. Klachten over de wijze waarop Student In Opdracht de Overeenkomst met de
Opdrachtgever uitvoert dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na
het zich voordoen van de klacht aan Student In Opdracht te worden gemeld.
3. Indien tijdig en correct wordt geklaagd, zal Student In Opdracht het nodige verrichten
teneinde alsnog de Overeenkomst naar behoren na te komen.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Behoudens het met inachtneming van het in het vorige artikel bepaalde is Student In
Opdracht niet aansprakelijk voor zowel schade, die de Opdrachtgever, Opdrachtnemer
dan wel een derde mochten lijden als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst
door Student In Opdracht, noch op grond van de wet noch uit hoofde van de
Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Student
In Opdracht.
2. Student In Opdracht is nimmer aansprakelijk bij schade aan Opdrachtgever of derde
door handelen of nalaten van een Opdrachtnemer.
3. Eventuele aansprakelijkheid, zoals benoemd in lid 1 van dit artikel, van Student in
Opdracht voor enige schade door toedoen van opzet of grove schuld aan de zijde van
Student In Opdracht is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 20% van het
betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag, met een maximum van 500
euro.

 

Artikel 9. Ontbinding

1. Als de Opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te
voldoen, is Student In Opdracht -naast hetgeen in de Overeenkomst is bepaaldgerechtigd
de Overeenkomst schriftelijk buitengerechtelijk te ontbinden, niet echter dan
nadat de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en hem een termijn van twee
weken is geboden om de tekortkoming te zuiveren. Zo lang het verzuim voortduurt is
Student In Opdracht gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
2. Voorts is iedere partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling
zal zijn vereist, buiten rechte de Overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang
geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
a. de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem
(voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
b. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement
wordt verklaard;
c. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
d. de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
e. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen
van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij
anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de
Overeenkomst na te kunnen komen.
3. Bedragen die Student In Opdracht vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft
gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst
heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Opdrachtgever aan hem verschuldigd en
worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 10. Aangaan arbeidsverhouding door Opdrachtgever met de
Opdrachtnemer

1. Als de Opdrachtgever na beëindiging van de Overeenkomst Van Opdracht die is
voortgevloeid uit de arbeidsbemiddeling van Student In Opdracht zelf rechtstreeks een
Overeenkomst Van Opdracht aangaat met dan wel overgaat tot aanstelling van een
door Student In Opdracht geselecteerde Opdrachtnemer, is hij aan Student In Opdracht
verschuldigd een terstond opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete
gelijk aan het met de Opdrachtgever overeengekomen honorarium voor de
arbeidsbemiddeling dan wel gelijk aan het honorarium dat in rekening zou zijn gebracht
als er geen rechtstreekse Overeenkomst Van Opdracht als hiervoor bedoeld zou zijn
aangegaan, waarbij de door Student In Opdracht gemaakte kosten als bedoeld in
artikel 4 lid 2 door de Opdrachtgever aan Student In Opdracht worden vergoed.
2. Van de in Lid 1 van dit artikel benoemde voorwaarde kan worden afgeweken als
hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door Student in Opdracht aan de
Opdrachtgever.

 

Artikel 11. Overmacht

1. In geval van overmacht van Student In Opdracht zullen zijn verplichtingen uit hoofde
van de Overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmacht toestand voortduurt.
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Student In Opdracht
onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of
tijdelijk verhindert.
2. Zodra zich bij Student In Opdracht een overmacht toestand voordoet als in lid 1 van
dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de Opdrachtgever.
3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan:
werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog,
revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in
elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten,
waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede enig tekort
aan personeel, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte.
4. Als de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de
overmacht toestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd
de Overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige
opzegtermijn. De Opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de Overeenkomst
gehouden de door hem aan Student In Opdracht verschuldigde vergoedingen, welke
betrekking hebben op de periode vóór de overmacht toestand, aan Student In Opdracht
te betalen.
5. Student In Opdracht is tijdens de overmacht toestand niet gehouden tot vergoeding
van enigerlei schade van of bij de Opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na
beëindiging van de Overeenkomst als in lid 4 van dit artikel bedoeld.

 

Artikel 12. Geschillen

1. Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van
toepassing.
2. Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de
Overeenkomst is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
3. Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener
rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het
arrondissement waarbinnen Student In Opdracht is gevestigd.

Neem contact op!

Geïnteresseerd in een samenwerking, of heb je een vraag? Neem dan vandaag nog contact met ons op via het contactformulier!